MK EN

Семинари

Аплицирај за семинар

TОП 4 - Актуелни програми

Актуелните програми се рангираат според бројот на пријави - заинтересирани посетители

# дата на почеток семинар денови бр. на пријави пријавување до
344 05.07.2024 00:00:00 КПУ програма - Јули 2024 3 0 05.07.2024 00:00:00

Листа на семинари

Семинари за ризици ( Risk Management)

# семинар денови бр. на пријави
123 Карактеристики на банкарскиот сектор и Финансиска интермедијација - Што и како? 1 0
125 Управување со ризици - основен концепт 1 0
126 Параметри на ризичност 1 0
127 Рамка на управување со ризици и видови ризици 1 0
128 Основи на кредитен ризик 1 0
130 Еволуција на регулативата за управување со ризици и преглед на Базел и Базелските стандарди 1 0
131 Кредитна функција и анализа на кредитоспособност и разлика помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот (бонитет) 1 0
132 Анализа на финансиски извештаи и перформанси на клиентот (правни лица) 1 0
133 Основи на пазарните ризици (валутен, ликвидносен и каматен ризик) 1 0
134 Основи на оперативен ризик 1 0
135 Останати нефинансиски ризици (репутациски, стртегиски, профитабилност и капитал) 1 0
136 Кредитен ризик - оперативно управување и мерење 1 0
137 Scoring системите како алатка за управување со кредитниот ризик во банките 1 0
138 Категоризација на кредитите и методи за пресметка на кредитни загуби 1 0
139 Следење на кредитен ризик и управување со колатерали 1 0
140 Оптимизација на кредитното работење 1 0
141 Управување со колатералот како инструмент за намалување на кредитниот ризик 1 0
142 Пазарни ризици (валутен и каматен ризик во портфолиото на банкарските активности) 1 0
143 Ликвидносен ризик и методи на Базел 3 1 0
144 Оперативен ризик 1 0
145 Останати некредитни ризици и ризик на екстернализација 1 0
147 Обелоденување на квантитативни и квалитативни информации од аспект на ризиците во рамки на финансиските извештаи согласно МСФИ 7 односно ИФРС 9 1 0
148 Поврзаноста на ризиците и финансиските кризи 1 0
149 Избор на пристап при утврдување на пондерирање на ризичноста од аспект на кредитен ризик. Проценка на кредитниот квалитет на клиентот. Ризично пондери 1 0
150 Методи на мерење и оценка на пазарните ризици. Ризик на ликвидноста 1 0
151 Каматен ризик во портфолиото на банкарските активности и стрес тестирање 1 0
152 Оперативен ризик и корпоративно управување 1 0
153 Интегрирано управување со ризиците и интегрирано мерење, следење и анализа на ризиците 1 0
154 Стрес - тест анализите како алатка во процесот на управување со ризици 1 0
155 ICAAP - општа рамка, компоненти. Интегрирање и имплементација на интерно утврдување на адекватноста на капиталот 1 0
156 Анализа на трендови на управување со ризиците во С.Македонија, регионални и светски рамки 1 0
157 Кредитен ризик - Стратешко управување 1 0

Семинари за Усогласеноста (Compliance)

# семинар денови бр. на пријави
164 Вовед, историја и дефиниции 1 0
170 Насоки и цели 1 0
171 Compliance ризик 1 0
172 Базелски принципи 1 0
173 Профил на Compliance Officer 1 0
174 Функција на Compliance Officer 1 0
175 Воспоставување на Compliance функција 1 0
176 Основи на Compliance функцијата 1 0
177 Одговорности, права и обврски 1 0
178 Организација на Compliance функцијата - практична примена и менаџирање 1 0
179 Управување со Compliance функцијата 1 0
180 Креирање на политики и процедури 1 0
181 Креирање организациона шема 1 0
182 Compliance функцијата и етиката 1 1 0
183 Compliance функцијата и етиката 2 1 0
185 Compliance области: Следење на законската и подзаконската регулатива 1 0
186 Кодекс на етика 1 0
188 Следење на објави и важни податоци и информации наменети за повисокиот & Соработка со надворешни институции и регулаторни органи 1 0
189 Спречување на перење пари и финансирање на тероризам 1 0
190 Contact point (focal point) со надворешни институции 1 0
191 Whistle-blowing and Fraud 1 0
192 Fraud 1 0
193 Обврски кон Надзорниот, Управниот одбор и повисокиот менаџмент & Репортинг - известувања во согласност со законска и подзаконска регулатива / групацис 1 0
194 Соработка со другите сектори / дирекции области на делување 1 0
195 Мониторинг на препораки од надлежни органи и известување 1 0

Семинари за управување со филијали (Branch Management)

# семинар денови бр. на пријави
165 Запознавање со програмата на CBM - Карактеристики на банкарскиот сектор во Р.С.Македонија 1 0
207 Организација на сегментот банкарство на мало -Модели на организација на банкарскиот сектор -Позиции во организацијата на филијала, права и одговорнос 1 0
208 Кодекс на етика и корпоративни вредности 1 0
209 Управување со ризици(генерален пристап), Базелски и регулаторни стандарди и работење на филијалите на Банката ризици 1 0
210 Основи на управување со кредитен ризик во Банкарското работење & Рамка за управување со ризици и видови ризици 1 0
211 Основи на управување со пазарни ризици (валуте, каматен и ликвидносен) & Основи на управување со оперативен ризик 1 0
212 Релевантни Закони од аспект на домашна регулатива (Закон за банки, Закон за платен промет, Закон за заштита на потрошувачи, Закон за девизно работење, 1 0
213 Даночна регулатива 1 0
214 Внатрешна контрола на работењето на филијалата и рано откривање на измами од страна на вработените во филијалите 1 0
215 Анализа на финансиски извештаи и начин на пресметка на показатели релеватни за утврдување на успехот на банката 1 0
216 Branch Management искуства на претседатели и членови на УО на банки 1 0
217 Основни менаџерски функции 1 0
218 Ефективно раководење и раководење со тим 1 0
219 Менаџирање со вработените, менаџирање со таленти и улога на менаџерот како тренер 1 0
220 Ефикасно решавање на конфликти во тимот и конфликтни ситуации со клиенти 1 0
221 Менаџирање во време на промени 1 (Stress management, Менаџирање со времето & Стилови на менаџирање) 1 0
222 Менаџирање во време на промени 2 (Stress management, Менаџирање со времето & Стилови на менаџирање) 1 0
223 Методи на нефинансиско мотивирање 1 0
224 Деловна комуникација и менаџирање на односи со јавноста 1 0
225 Водење на проекти 1 0
226 Вештини на презентирање 1 0
227 Branch Management искуства на претседатели и членови на УО на Банки 1 0
228 Менаџер - Лидер - Претприемач 1 0
229 Претприемништво во функција на управувањето со филијали 1 0
230 Буџетирање, поставување и следење на резултатите на ниво на банка и на филијала & Performance Management System 1 0
231 Tехники на продажба, градење на продажен тим и менаџирање на односите со клиентите 1 0
232 Финансиски извештаи во функција на управувањето со филијали (Биланс на состојба и биланс на успех, Парични текови, Техники на анализа на финансиски из 1 0
233 Маркетинг (Канали на продажба и социјални мрежи & CRM - Customer relationship management) 1 0
234 Влијанието на технолошкиот развој на стратегијата на идниот развој на мрежата на филијали и промена во дефинирањето на работните позиции во филијалите 1 0

Семинари за кредитна анализа(Credit Analyst)

# семинар денови бр. на пријави
166 Улога на кредитната анализа и кредитниот аналитичар 1 0
236 Управување со ризици (основа) 1 0
237 Карактеристики на банкарскиот сектор 1 0
238 Кредитен ризик 1 0
239 Кредитна политика 1 0
240 Анализата на финансиските извештаи - вовед 1 0
241 Биланс на состојба 1 0
242 Сметководствена постапка за евидентирање на трансакциите на компаниите 1 0
243 Биланс на успех 1 0
244 Анализа на парични текови (l дел) 1 0
245 Анализа на парични текови (ll дел) 1 0
246 Техники на анализа на финансиските извештаи (l дел) 1 0
247 Техники на анализа на финансиските извештаи (ll дел) 1 0
248 Обезбедување - секундарен извор на отплата на кредитот 1 0
249 Квалитативни фактори како дел од кредитната анализа 1 0
250 Економски преглед во функција на кредитниот аналитичар 1 0
251 Регулатива за кредитна анализа 1 0
252 Потреба од средства и структуирање на кредит 1 0
253 Кредитирање на микро и мали фирми 1 0
254 Кредитирање на преработувачката индустрија 1 0
255 Кредитирање на агроиндустрија 1 0
256 Кредитирање на трговија и услуги 1 0
257 Кредитирање на градежништво 1 0
258 Мониторирање на кредитите и ранопредупредувачки индикатори за можност од ненаплата на кредитот 1 0
259 Сметководство 2 за кредитни аналитичари 1 0
260 Системи за рангирање на клиентите / Вежби и работа во групи 1 0
261 Работилница за кредитни аналитичари 1 1 0
262 Работилница за кредитни аналитичари 2 1 0
263 Регулаторен третман на нефунционални и реструкуирани побарувања 1 0
264 Проектирање на готовински текови 1 0
265 Финансиско влијание на одлуките на менаџерите на банките 1 0
266 Основи на финансирање на трговијата 1 0
267 Проектно финансирање и синдицирани заеми 1 0
268 Оценка на инвестиција 1 0
269 Оценка на инвестиција - студија на случај 1 0
270 Квалитет на кредитно портфолио 1 0
271 Проблематични пласмани и наплата на порблематични пласмани 1 0
272 Комплексен проблем на финансиска анализа 1 0
273 Работилница за кредитни аналитичари 3 1 0

Семинари за сметководство (Accounting Specialist)

# семинар денови бр. на пријави

Семинари за Банкарски супервизорски стандарди ( Banking Supervisory Standards)

# семинар денови бр. на пријави
168 Начин на спроведување на супервизорската функција 1 (Поставеност на супервизорската функција & лиценцирање на банките) 1 0
274 Начин на спроведување на супервизорската функција 2 (Спроведување на теренската и вонтеренската супервизија & преземање корективни мерки) 1 0
275 Класификација на активата и издвојување исправка на вредноста (Начин на класификација на активата: на поединечна и групна основа, критериуми за класиф 1 0
276 Улогата на обезбедувањето во класификацијата на активата & утврдување исправка на вредноста 1 0
277 Супервизорска оценка на процесот на класификација на банката 1 0
278 Работилница за класификација на активата 1 0
279 Лимити на изложеност и утврдување поврзани лица 1 0
280 Начин на дефинирање и пресметување на стапките на ликвидност во Р.С.Македонија 1 0
281 Разлики и сличности со меѓународните стандарди и проблеми во примената на меѓународните стандарди 1 0
282 Утврдување на адекватноста на капиталот 1 0
283 Процес на утврдување интерен капитал и супервизорска оценка 1 0

Compliance function-Функцијата за контрола на усогласеност во време на Ковид кризата

Влијанието на Ковид - 19 врз напорите од страна на Владата и приватниот сектор во борбата против перење на пари и финансирање на тероризам

Controlling Friday with ABIT

# семинар денови бр. на пријави
313 Controlling Friday with ABIT 45

“Christmas Branch Management discussions with ABIT”

# семинар денови бр. на пријави
315 Christmas Branch Management discussions with ABIT 71

4-та Меѓународна контролинг конференција - SUCCESSFUL TRANSFORMATION WITH CONTROLLING

# семинар денови бр. на пријави
322 SUCCESSFUL TRANSFORMATION WITH CONTROLLING 3

„ Портфолио менаџмент - Унапредување на портфолиото и Анализа на инвестицискиот процес “.

Risk Management in covid period – 1st RISK MANAGEMENT CONFERENCE

# семинар денови бр. на пријави
325 Risk Management in covid period – 1st RISK MANAGEMENT CONFERENCE 1

Economic situation in EU especially in Germany like a partner in the Balkans

# семинар денови бр. на пријави
326 Economic situation in EU especially in Germany like a partner in the Balkans 0

German dual education and its connection to the business sector

# семинар денови бр. на пријави
327 German dual education and its connection to the business sector 0

Bi & Digital transformation

# семинар денови бр. на пријави
331 Bi & Digital transformation 3

ОТВОРЕН ДЕН

# семинар денови бр. на пријави
89 ОТВОРЕН ДЕН ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 36

Controlling Conference

# семинар денови бр. на пријави
302 3-та IGC Controlling Конференција 1 30

Certified Controlling Stage V

# семинар денови бр. на пријави
106 CERTIFIED CONTROLLER_Stage_5 3 5

Унапредување на продажните вештини

# семинар денови бр. на пријави
114 Унапредување на продажните вештини 1 3

4th INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER FINANCING of TERRORISM CONFERENCE – NEW RESTRICTIVE MEASURES THE EFFECTS & EXPERIENCES FROM the REGI

5-та меѓународна контролинг конференција: „Предизвици во контролингот: Одржливост | Нови бизнис модели | Трансформација | Криза“

IT во банкарскиот сектор

ACCOUNTING

# семинар денови бр. на пријави
316 Certified Accounting Specialist - Level 3 - 2021 година 3 4
49 IFRS 9 1 24
103 Certified Accounting Specialist - Level 3 3 0

Certified Controller_Level 4

# семинар денови бр. на пријави
60 Certified Controller level IV 15-17.05.2018 17
113 CERTIFIED CONTROLLER_Stage_4_2020 3 0
342 Certified Controller - level 4 4 0
317 Certified Controlling - Level 4 - 2021 година 3 0
92 CERTIFIED CONTROLLER_STAGE_4 21-25.05.2019 0

Certified Controller_Level 4

# семинар денови бр. на пријави

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Правните аспекти на доброто корпоративно управување со банките


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by