СВЕТСКА ПРЕСТИЖНА АКРЕДИТАЦИЈА

На 7-ми декември, 2020 г. се стекнавме со знак за квалитет „IGC quality standards“, од страна на светското тело за воведување на стандарди за  контролинг - IGC International Group of Controlling. Германската високообразовна установа – ПНУ Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (партнер на #ABIT) се закити со светска престижна акредитација. Официјалното промовирање во институција со „IGC quality standards“ беше во Амстердам, Холандија.

Со тоа, #ABIT и #IBMHS Хајделберг Институтот во Скопје се единствените институции во Западен Балкан со таква сертификација и важност на дипломите / сертификатите на програмата “CERTIFIED CONTROLLER”.

Напомена


Уписен рок: во тек

Информации


Вкупен фонд на часови: 96
Времетраење: една академска година
Почеток: ноември 2023 година
Место: АБИТ (бул. „3та Македонска бригада“ бр.1) со можност за онлајн следење на програмата
Динамика на обуката: еднаш неделно 
Цена: 960 eur со можност за плаќање на рати

ЗА УПИСИ ДО 20.10.2023 ГОДИНА СЛЕДУВА СТИПЕНДИЈА ОД 10.000 ДЕНАРИ

Модул 1 - КОНТРОЛИНГ И КОНТРОЛЕР

1.  Основи на контролинг
2.  Сметководството како извор на информации за контролингот
3.  Проект: изградна на Биланс на успех по профитни центри
4.  Систем на корпоративно планирање
5.  Проект: изградба на систем за планирање
6.  Извештаи (Reporting)
7.  Организација на контролингот
8.  Проект: вежба со примена на сите алатки од модул 1

Модул 2 - УПРАВУВАЊЕ СО ТРОШОЦИТЕ и СМЕТКОВОДСТВО НА ТРОШОЦИ

1.  Поим и структура на трошковно сметководство; Метод на пресметка на полни трошоци во трошковно сметководство; Видови на трошоци
2.  Сметководство на Трошковни центри (места на трошок); Формирање на калкулација
3.  Маргинални трошоци (контрибуциска маржа)
4.  Проект: Вежба со примена на алатките од претходните часови
5.  Анализа на девијација
6.  Концепт на Места на трошок
7.  Оперативен Биланс на успех
8.  Проект: вежба со примена на сите алатки од модул 2

Модул 3 - ИНТЕГРАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ВО КОМПАНИЈА

1.  Стратешко планирање
2.  Оперативно планирање
3.  Проект: Вежба со примена на алатките од претходните часови
4.  Планирање на добивка, паричен тек и биланси
5.  Проект: Вежба за планирање на добивка, паричен тек и биланси
6.  Модерно буџетирање
7.  Контрола, проценка и планирање на инвестиции
8.  Проект: вежба со примена на сите алатки од модул 3

 

На крајот на специјализацијата добивате:

- Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1, 2 и 3) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно eвропска рамка за квалификации;
- Можност за трансферни кредити ЕКТС за додипломски и MBA студии на образованите институции – партнери на АБИТ;
- Германска диплома за специјалистички обуки од високообразовната установа “Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL”
- 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за КПУ од најмалку 90 часа за период од три години, при што најмалку 24 часа во текот на една година, а овластените сметководители се должни да посетат обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 120 часа за период од три години, при што најмалку 32 часа во текот на една година.)


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by