КПУ ПРОГРАМА | ЈУЛИ 2024
Академија за банкарство и информатичка технологија-АБИТ
акредитирана институција за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители

Почитувани,
Продолжуваме понатаму, Ве покануваме на еднодневната обука за КПУ која ќе се одржи во месец јули како дел од Прва тематска единиица за 2024 година 01/2024 со кои се обезбедуваат 8 часови КПУ согласно Законот за вршење на сметководствени работи.


Дата на оддржување: 05 Јули 2024
Пристигање и регистрација: 09:00 - 09:30
Времетраење: 09:30 - 15:30
Број на КПУ: 8
Цена за учество: 2000 денари
Рок за регистрација: 03 Јули 2024 година (бројот на присутни е ограничен)
Рок за плаќање: 04 Јуни 2024 година
Локација: АБИТ - Академија за банкарство и информатичка технологија / онлајн
https://maps.app.goo.gl/V7uiVzBfspLL85DE9 

Регистрација: https://forms.gle/BYRwHu8ErFWg9byY6 

АГЕНДА
09:00-09:30 - Пристигање и регистрација
09:30-12:20 - УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОТСТВО
- Анализа на трошоците;
- Трошоци по пат на одговор на обемот на работа (фиксни и варијабилни);
- Маргинални трошоци;
- Буџетирање;
- Анализа на влијанието на трошоците и цените врз финансиските резултати;
- Влијание на трошоците и цените врз финансискиот резултат;
- Утврдување на рентабилност / рацио анализа;
Предавач: Проф д-р Синиша Наумоски
12:20-12:40 - ПАУЗА
12:40-15:30 - ИНТЕРНИ КОНТРОЛИ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
- Ризици и управување со ризиците;
- Внатрешни контроли и COSO интегрирана рамка;
- Внатрешна ревизија - модел на 3 линии;
- Комуницирање во внатрешната ревизија;
Предавач: доц. д-р Пане Илиев

Регистрација: https://forms.gle/BYRwHu8ErFWg9byY6 

Инструкции за плаќање:
Назив на примачот: Академија за банкарство и информатичка технологија
Жиро сметка на примачот: 210069343150166 НЛБ Банка АД Скопје
Цел на дознака: уплата за КПУ семинар 1/2024
Повикување на број: 1/2024


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by