Годишна програма за континуирано професионално усовршување за 2023 година


8 КПУ = 1 семинар
Согласно Закон: секој сметководител треба да има минимум 24 КПУ годишно или 90 КПУ во 3 години / секоја овластен сметководител треба да има минимум 32 КПУ годишно или 120 КПУ во 3 години.


Распоред на семинари (секоја последна Сабота во месецот - online):
* 25 Март
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 29 Април
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 27 Мај
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 24 Јуни
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 07 Октомври
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 28 Октомври
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 02 Декември
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

* 13 Декември
Време: 12:00
8КПУ – 2000 денари

Теми:
- Годишно финансиско и даночно известувањe на правни субјекти
- МСФИ и МСС за МСЕ
- Контрола на квалитет во сметководство
- Кодекс на етика на МФС
- Даноци и даночно право
- Законска регулатива
- Информатичка технологија
- Обврски согласно со прописите за спречување перење на пари (со АБИТ експерти од #CertifiedCompliance)
- Обврски согласно со прописите за заштита на личните податоци (со АБИТ експерти од #CorporateGovernance)
- Oбврски според Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите известувања кон други органи
- Финансиска анализа и финансиски индикатори (со АБИТ експерти од #CertifiedController 
- Трансферни односи и оданочувањето (со АБИТ експерти од #CertifiedController)
- “Soft skills“ Меки вештини (со АБИТ експерти од #NapoleonHill School of Learning, USA)

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА ПРИЈАВАТА ТУКА
________________________
АБИТ ре-акредитиран за давање на едукација со КПУ за сметководители и овластени сметководители https://isos.com.mk/index.php/item/1614-izvestuvanje 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by