CERTIFICATION FOR CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE - CCG&C

Аплицирај Агенда на специјализацијата

Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на корпоративното управување (corporate governance) со презентација на најновата стручната литература во овој дел и објаснување на барањата на постојната правната регулатива. Потоа презентација на практични прашања и работа на случаи/проблеми кои се значајни за разбирање на правилата на доброто корпоративно упраување. Притоа ниеден од модулите не е поврзан еден со друг. Секој од слушателите може да бира кој модул ќе го посетува или дали ќе ги слуша сите модули заедно. Но, за да се стекне со сертификат за завршена обука, слушателот мора да ги заврши сите 3 модули.

Целна група: Фокус на финансиските институции и тоа пред сѐ на депозитните финансиски институции (банките и штедилниците), како и на недопозитните финансиски институции (пред сѐ на финансиските друштва и друштвата за осигурување).

Уписен рок: во тек

Информации


Вкупен фонд на часови: 135
Времетраење: една академска година
Почеток: ноември 2023 година
Место: АБИТ (бул. „3та Македонска бригада“ бр. 1) со можност за онлајн следење
Динамика на обуката: два пати неделно неделно 
Цена: 1.440 евра со можност за плаќање на рати

ЗА УПИСИ ДО 10.10.2023 ГОДИНА СЛЕДУВА СТИПЕНДИЈА ОД 10.000 ДЕНАРИ

Модул 1 

1.  Вовед во корпоративното управување (Corporate Governance) – поим, дефиниции, придобивки и трошок
2.  Правна и институционална рамка на корпоративното управување споредбено и во Македонија (финансиски сектор vs. други индустрии)
3.  Интерни акти и документи на друштвото (Договор за друштвото, односно Статут на друштвото (Тhe Company’s Statute); Кодекс за корпоративно управување; Кодекс на етика и корпоративни вредности (Code of Ethics))
4.  Акционери на друштвото и заинтересирани страни (Shareholders and Stakeholders)
5.  Одбори на друштвото, состав и структура (Board Role, Board Committees, Composition and Structure)
6.  Улога на Управниот одбор/Одбор на директори/управителите и нивните права и надлежности (Directors’ Duties and Liabilities)
7.  Обелоденување и транспарентност (Disclosure and Transparency) – поим и обврски кои произлегуваат во поглед на постапување со ценовно чувствителни информации, зделка со заинтересирана страна, внатрешни (инсајдерски) информации, деловна и банкарска тајна и сл.
8.  Обврски за акционерските друштва кои котираат на берза и друштва со посебни обврски за известување
9.  Контрола на финансиските извештаи (Financial Oversight)
10. Политика за наградување (Remuneration) и менаџерски договори
11. Присоединување и спојување на акционерски друштва
12. Поставеност на корпоративното управување кај друштвата за осигурување

Модул 2

1.  Линии на одбрана (lines of defense) и управување со ризиците (the governance of risk/risk management framework, risk appetite)
2.  Прва одбранбена линија (First Line of Defense) – улогата на Управниот одбор, НО и Одборот на директори и раководителите на деловните организациони единици
3.  Втора одбранбена линија (Second line of Defense): Организациска поставеност, статус и ресурси на функцијата за управување со ризици и нејзина улога и функции (Chief risk officer, role and responsibilities);Известување за ризиците на кои е изложено друштвото (дали има соодветни извештаи, дали истите се транспаренти, целосни, корисни и навремени извештаи до органите на друштвото); Функциja на усогласеност со прописите (compliance function, role and responsibilities) независност на функцијата, улога и функции-следење на прописите, давање на мислење за нов производ/услуга, известување до високиот менаџмент, проценка на ризици од неусогласеност со прописите, спроведување на контрола (compliance check) и едукација, судир на интереси и корупција и сл.)
4.  Трета одбранбена линија (Third Line of Defense): Функција на внатрешна ревизија (internal audit) – статус, улога и одговорности, опфат на активности, ревизорски циклус, известување до органите на друштвото
5.  Актуарска функција во осигурителните друштва
6.  Соработка со другите организациони делови во друштвото, надворешни институции и регулаторни тела
7.  Улогата и функцијата на надворешната ревизија
8.  Улога и функција на супервизорите

Модул 3

1.  Заштита на лични податоци (Data Protection Officer) и напади во дигиталниот простор (cyber-security)
2.  Fit& proper критериуми во процесот на лиценцирање на платежните институции
3.  Финтек компании и ризици на нивниот бизнис модел
4.  Ризик од перење пари и финансирање на тероризам (AML/CFT Risk Management and FATCA Officer), рестриктивни мерки и методологија за процена на ризик на ниво на друштво
5.  Ризици поврзани со користење услуги од надворешни лица (Outsourcing risk)
6.  Управување со внатрешни и надворешни измами (Fraud Prevention/Management)
7.  Управување со правен ризик кај банките, финансиските друштва и осигурителните компании (Legal risk management)
8.  Управување со поплаки на клиенти (Complaints management) и заштита на потрошувачи (consumer protection);
9.  Корпоративно управување и новите технологии (Corporate Governance and Blockchain technology)
10. Е-управување, електронска идентификација, потпис и документација

Предавачи

Д-р Искра И. Стојановска – Самостоен советник, Дирекција за теренска супервизија, Народна банка на Република Северна Македонија
М-р Олгица Спасевска – Менаџер за човечки ресурси во Шпаркасе Банка АД Скопје
М-р Фросина Целеска – заменик директор во дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива во НБРСМ
М-р Маја Андреевска – Блажевска – Менаџер на Одделение за правни работи, compliance и корпоративно управување (MLRO & Compliance officer) во NBG Bank, Малта
Д-р Ивица Симоновски – Управата за финансиско разузнавање на РСМ
Глигор Пандиловски – Директор на дирекција за контрола на усогласеноста и следење на активности за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во Стопанска банка АД Скопје


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by