Нова можност за стекнување на сертификат по Програмата за портфолио менаџер од страна на Академија за Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ, во соработка со Комисија за хартии од вредност на Р. С. Македонија.

Програмата за сертифициран портфолио менаџер претставува развивање вештини, односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото. Потоа треба да се добие јасна слика за портфолио стратегии за различни класи на имот, вклучувајќи фиксен принос, капитал и алтернативен начин на финансирање. Главна цел е развивање на вештини во проценките на основната веројатност и статистика, запознавање со инструменти и концепти со фиксен принос и запознавање со концептите за вреднување на капиталот.      Целна група: сите заинтересирани лица, вработени во финансиски институции (банки, инвестициски фондови, пензиски фондови, брокерски куќи и осигурителни компании) и други заинтересирани лица за унапредување на своите вештини за разбирање и управување со портфолио и за индивидуален и за професионален клиент.

Напомена


Уписен рок:  во тек

Информации


Вкупен фонд на часови:  100
Времетраење: една академска година
Почеток на предавања НОВИ групи: ноември 2023 
година

Место: АБИТ (бул. „3та Македонска бригада“ бр.1)
Динамика на обуката: два пати неделно 

Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam fee   СРМ I 

СРМ II

СРМ III    

30 EUR 190 EUR - 11.723 МКД   290 EUR- 17.893 МКД  390 EUR- 24.063 МКД
невработени и студенти 20%
152 EUR - 9.378 MKД
невработени и студенти 20%
232 EUR - 14.314 MKД
невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by