Германски модел на стручно образование во Македонија

ИНТЕРВЈУ во ‘е-Банкар‘ број 9

Проф. д-р Мике Шулце

Член на Интернационалниот надзорен одбор во Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје (IBM HS – Institute for business and management Heidelberg-Skopje); и професор на Европскаташкола за менаџмент (European School of Management, Mainz, Germany)

1. Како што знаеме, на основачкото собрание во Скопје, членовите ве избраа Вас за член на Интернационалниот надзорен одбор со мандат од четиригодини во Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје(IBMHS.EU). Можете ли, накусо, да го презентирате целиот спектар на активности наИнститутот за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје?

Новоформираниот Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје имацел да ја направи токму оваа експертиза достапна во странство.Нашиот институт нуди четири различни пилари за нашите студенти, првиот пилар, семинари и конференции,секако идејата е студентите да работат заедно во една училница.Вториот пилар, учење на далечина, разликата е во тоа што студентите можат да ги контактираат своите предавачи и по сопствен избор можат да седат пред нивните компјутери, кога имаат време, и да вежбаат. Третиот пилар, сертифицирани обуки, идејата е на студентите да им се понудат практични обуки што ќе им користат во компаниите, и последниот четврт пилар се студиски програми, додипломски и постдипломски студии.

2.Според Вас, кои се најголемите практични придобивки за компаниите во Германија кога зборувате за стручното образование (German MBA’s studiesform the Heidelberg Institute)?

Главната идеја е да се комбинираат две важни работи во образованието.Прво, се разбира,да постојат методи и стандарди за студентите со високо образование, да можат да ги искористат подоцна во нивната работа, но исто така е важно практичниот дел во нивните обуки да одговара на прашања и методи што се употребуваат во практични ситуации.

3.Кои компании ќе бидат вклучени во двојната МБА-програмаод Институтот за бизнис и менаџмент Хајделбер-Скопје?

Тука не е толку важно да зборуваме за одредени компании.Сакам да резимирам дека идејата е да им се даде можност на студентите да стапат во контакт со различни компании. Сакаме да ги мотивираме компаниите од производствениот и услужениот сектор, затоа што имаат целосен опсег на економијата и, се разбира, тие компании би се приклучиле подоцна.

4.Според Вас, кој е најдобриот начин да се стимулираат студентите на Балканот да го применат германскиот модел на едукација?

Сметам дека ова е лесен одговор затоа што се работи за вложување во вашата иднина. Со нашите обуки ние нудиме шанса да се развиете како човек кој е атрактивен на пазарот на трудот и мислам дека ова е најдобрата стимулација што може да се понуди за нивната иднина.

5.Зошто ја одбравте токму Македонија за имплементација на германскиот модел на образование и дали може тој да се имплементира?

Сметам дека Македонија се наоѓа во добра состојба каде што ѝ се овозможува добра иднина за просперитет, што ја покажува потребата од ваков систем на едукација на сегашните генерации.

6. Вие сте професор на Универзитетот во Манхајм и на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје, од областа за контролинг и финансии, можете ли да ни го појасните терминот контролинг?

Контролингот ги насочува компаниите кон постигнување на стратегиските цели, така што секоја компанија треба да одлучи до кое ниво сака да стигне во следните години. Контролингот е силна конекција помеѓу менаџментот и контролорот, така што контролорот ги дава важните информации, а менаџментот ги користи за донесување на правилните одлуки.

7. Според Вашите досегашни искуства во Македонија, дали сметате дека контролингот како професија може да се развие на приближно исто ниво како што е во Германија?

Да, секако, од моите предавања и од работилниците за контролинг согледав дека има многу потенцијал и знаење во студентите, но исто така потребна им е мала помош од нас предавачите со странска експертиза за оваа професија да се развие на високо ниво.


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by