CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST®  CTFS

Аплицирај  Агенда 

Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација

Програмата е изработена во партнерство со EBTN (European banking and financial services training association) од Брисел. 
На крајот од специјализацијата добивате:
- 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ - континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
- Специјалистички сертификат – Диплома за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
- Можност за трансферни ЕКТС (кредити) на формални образовни установи.
Програмата се однесува на теоретискиот и практичен аспект на банкарските инструменти за финансирање на трговијата (акредитивите, гаранциите и инкасата). За време на предавањата ќе бидат презентирани меѓународните узанси кои на униформен начин го регулираат работењето со инструментите за финансирање на трговијата (ФТ), во меѓународни размери. Ќе биде даден приказ и на домашната регулатива релевантна за овој вид банкарски услуги. Исто така ќе биде и укажано на примери од практиката, поврзани со овој вид на инструменти. Ќе се дебатира за меѓународните трендови и можната иднина на (Trade Finance) услугите.      Целна група: Вработени во комерцијалните субјекти и државните институции/органи (пр. членови на тендерски комисии, надлежни лица за тендерски постапки, јавни набавки итн.) кои работат со инструментите за финансирање, и сите млади банкари и студенти кои сакаат да работат во секторот за Trade Finance услугите.

Напомена


Уписен рок:  од 01 декември 2019 година - до 17 февруари 2020 година

Информации


Вкупен фонд на часови: 
Времетраење: 1 година
Почеток на предавања НОВИ групи: март 2020 
година

Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно од 17:00 часот 

Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCTFS 1CTFS 2CTFS 3
30 EUR 390 EUR- 24.063 МКД 480 EUR - 29.616 МКД 480 EUR - 29.616 МКД
невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by